Hľadať na stránke

PODNETY K NOVELE ZÁKONA O RODINE

PECIATKA NOVELA ZAKONA 1Dňa 13. septembra 2013 sa na pôde Národnej rady SR stretli zástupcovia mimovládnych organizácií s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby predniesli námety a podnety k pripravovanej tzv. „malej novele zákona o rodine“. Zmeny by mali byť zapracované v zákone o rodine č. 36/2005 Z. z. v prvom štvrťroku 2014.

Zvukový záznam priebehu celého seminára si môžete vypočuť tu: https://www.youtube.com/watch?v=gkw9StWoFk8

Pripomienky verejnosti: http://www.youtube.com/watch?v=qvT9y1P1YNc&feature=youtu.be

 „Stretnutie pod názvom Zákon o rodine – námety na novelu zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Slovenskou spoločnosťou pre rodinu.  Podujatie sa uskutočnilo  pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej, podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického,“ uvádza portál www.usmev.sk.

Za problematické považujeme snahu o vymedzenie kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa, pretože rodina, a nie štát, by mala vymedzovať tieto kritériá. Navyše kritériá môžu byť zneužité tým, že sa do nich časom zahrnie napr. nulová tolerancia k telesným trestom, alebo sexuálna výchova od predškolského veku ako právo na informácie a na komplexný rozvoj detskej osobnosti. Druhým problematickým bodom je snaha sociálnych pracovníkov vymôcť si právomoc vstupovať do bytu za účelom preverenia situácie (s povolením sudcu). Ešte nie je známe znenie novely, avšak tento princíp považujeme za zneužiteľný a nadbytočný, lebo už dnes je v odôvodnených prípadoch možné vstúpiť do bytu v sprievode polície. Domov by mal ostať nedotknuteľným súkromím.

Vyberáme konkrétne návrhy na zmenu zákona o rodine a nastolené otázky na riešenie novou právnou úpravou:

Anna Záborská, poslankyňa Európskeho parlamentu:

-          prijať opatrenia na zosúladenie rodinného a pracovného života,

-          úprava dôchodkovej reformy v zmysle započítania výchovy detí do výšky dôchodku,

-          zaviesť daňovo odpočítateľné položky na dieťa minimálne vo výške životného minima,

-          zaviesť generačný prínos rodičov a zníženie poistného v závislosti od počtu detí,

-          pracovné voľno na ošetrovanie člena rodiny, nielen detí ale aj starých ľudí odkázaných na pomoc členov rodiny...

Jozef Mikloško, predseda spoločnosti Úsmev ako dar:

-       základnú filozofiu starostlivosti o detí je nutné uchrániť v zákonoch, primárnu starostlivosť pre dieťa zabezpečujú biologický rodičia, ak zlyhajú, dieťa má byť v opatere príbuznej rodiny, ak to nie je možné, prichádza na rad náhradná rodina a až v poslednom rade je možnosťou ústavná starostlivosť (detský domov),

-    právna úprava otázky, ako vyriešiť situáciu v prípade rodičov, ktorí sa nevedia o dieťa postarať a v prípade rodičov, ktorí sa nechcú o dieťa starať a ubližujú mu, a to tak, aby nedochádzalo k ubližovaniu detí a rodičom, ktorí sa o deti starajú,

-    dieťa sa nesmie stať nástrojom pomsty (rodičov pri rozvode, susedov a pod.)

-          ochrana detí pred násilím a ponižujúcimi trestami je na SR dostačujúca, prijatie nulovej tolerancie telesných trestov povedie k opačnému smeru ako je ochrana detí, t.j. zvyšuje riziko odnímania detí,

-          je nutné zákonne upraviť podporu širokej rodiny (starí rodičia, súrodenci rodičov...), lebo to je najlacnejšie a najlepšie riešenie,

-          zaviesť výchovu k rodičovským zručnostiam.

JUDr. Marica Pirošíková, zástupkyňa SR pred Európskym súdom pre ľudské práva:

-          nutnosť zadefinovať situácie, za akých môže sociálny úrad požiadať o rozhodnutie súdu o povolenie vstupu do obydlia a otvorenie obydlia; žiadosť o povolenie by mala byť podaná len v prípade ohrozenia života, zranenia alebo zlého zaobchádzania s dieťaťom. Pojem „zlé zaobchádzanie“ je zadefinovaný v judikatúre Európskeho súdu pre ľudské práva,

-          potreba zadefinovať spôsob vstupu do obydlia pri výkone súdneho rozhodnutia,

-          vytvoriť právo na odškodnenie dotknutých v prípade neprimeraného zásahu, toto právo má byť zároveň zárukou dodržiavania definovaného primeraného vstupu do obydlia,

-          Parlamentné zhromaždenie Rady Európy prijalo Rezolúciu, ktorá sa zaoberá spôsobom, akým by malo dochádzať k odoberaniu detí a zvlášť kritizuje Veľkú Britániu, v ktorej dochádza k narastaniu odoberania detí slovenským a českým matkám. Individuálne riešenie týchto prípadov už nestačí, systém fungovania rodiny v Anglicku zlyháva, o čom svedčia neverejné súdne konania, nemožnosť informovať médiá, rozsudok konania sa vyhlasuje neverejne a teda spravodlivý proces súdneho konania v Anglicku úplne absentuje.

JUDr. Peter Rajňák, sudca:

-          Sústrediť súdne konania týkajúce sa detí na tzv. rodinné súdy, v súdnom konaní rozhodujú špeciálne školení rodinní sudcovia,

-          občania SR majú právo odmietnuť pripravovanú učebnicu o tolerancii k LGBTI ľuďom v zmysle ústavného práva vychovávať dieťa v súlade s vlastným svetonázorom.

Ing. T. Lenczová, Slovenská spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo:

-          presadzovať výchovu detí a mládeže ku vzťahom a prevencia rozvodov

-          Spoločnosť pre rodinu a zodpovedné rodičovstvo zdvíha hlas aj v mene rodičov za zachovanie ústavného princípu, t.j. právo a uvedomenie rodičovstva, vzhľadom na metodickú príručku k výučbe sexuálnej výchovy, ktorú vydala Spoločnosť pre plánované rodičovstvo a ku ktorej ministerstvo školstva nevydalo odporúčaciu doložku, napriek tomu príručka je prítomná na školách,

-          Výskumy zo 70.-80. rokov v USA ukazujú, že predčasné sexuálne skúsenosti mladistvých oslabujú ich schopnosť vytvárať si trvalé vzťahy v manželstve či mimo manželstva,

-          Návrh uzákoniť v spolupráci so štátnymi, cirkevnými a mimovládnymi organizáciami podporu výchovných zručností rodičov.

JUDr. Róbert Dobrovodský, MS SR:

-          upraviť právnu úpravu medzištátnych únosov detí

-          bližšie vymedziť kritéria najlepšieho záujmu dieťaťa, ku ktorým majú súdy prihliadať v súdnom konaní, inšpiráciou je rakúska právna úprava kritérií najlepšieho záujmu dieťaťa,

-          dôslednejšie sledovanie ukladania úrokov z omeškania súdmi k nevyplateným pohľadávkam na výživné,

-          upraviť procesné právo týkajúce sa práva sudcu v dôvodnom prípade vstúpiť do obydlia v zmysle najlepšieho záujmu dieťaťa v prípadoch, kedy je po rozvode druhému rodičovi odopierané ústavou chránené právo rodiča na styk s dieťaťom,

-          právne upraviť možnosť prerušenia súdneho konania, ak sudca má podozrenie, že odobratie dieťaťa by mu spôsobilo poškodenie fyzického alebo psychického zdravia, podľa súčasnej právnej úpravy musí sudca trvať na výkone rozhodnutia, aj to je jeden z dôvodov právnej úpravy najlepšieho záujmu dieťaťa.

Pani Majská, UPSVaR:

-          zákonne upraviť postup preverovania dieťaťa a rodiny v prípadoch, keď sociálny pracovník nedokáže preveriť stav dieťaťa. Ide o situáciu, keď dieťa nie je možné preveriť v domácom prostredí, nenavštevuje ešte škôlku ani školu a návšteva u lekára bola pred viac ako rokom.

-          Zaviesť nový inštitút občianskeho práva, občianskeho súdneho poriadku, zaviesť povolenie na výkon oprávnenia s následnou úpravou konania orgánu sociálno-právnej ochrany detí a zároveň upraviť pojem „primeranosť zásahu“.

-          Zákonná úprava na ošetrenie nedôvodných podnetov na prešetrenie stavu dieťaťa, keďže každý podnet musí byť preverený a písomne zaznamenaný.

Na Facebook