Hľadať na stránke

Nachádzaš sa tu: ÚvodZákony / VýzvyZákony / Novely / PripomienkovaniaZákony / Pripravované novely

Tu môžete sledovať zákony

Portál právnych predpisov

  • tu môžete sledovať aktuálne predložené návrhy zákonov a predpisov a hromadné pripomienky k zákonom a predpisom

https://lt.justice.gov.sk/Default.aspx?AspxAutoDetectCookieSupport=1


Národná rada Slovenskej republiky

  • tu môžete sledovať návrhy zákonov predložené NR SR

http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/prehlad/predlozene


Zákony pre ľudí

  • tu môžete sledovať legislatívu rodinného práva

http://www.zakonypreludi.sk/obor/4235906


Zákon o rodine č. 36/2005 Z. z.


 Zákon o sociálno-právnej ochrane detí a sociálnej kuratele č. 305/2005 Z. z.


 Zákon o štátnej správe v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti č. 453/2003 Z. z.

Informovaný súhlas rodiča dieťaťa podľa školského zákona č. 245/2008 Z. z.

základná právna úprava :

-zákon NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov( školský zákon )

Informovaným súhlasom je podľa § 2 písm. y) školského zákona písomný súhlas fyzickej osoby, v ktorom sa okrem jej vlastnoručného podpisu uvedie, že táto osoba bola riadne poučená o dôsledkoch jej súhlasu.

V niektorých, zákonom vymedzených, prípadoch škola na výkon niektorých svojich aktivít, rozhodnutí potrebuje informovaný súhlas zákonného zástupcu dieťaťa,napr.:

  • riaditeľ školy môže rozhodnúť o odklade začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky dieťaťa alebo o jeho zaradení do nultého ročníka aj na návrh materskej školy, ktorú dieťa navštevuje, a na základe predchádzajúceho odporučenia zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, a to vždy s informovaným súhlasom zákonného zástupcu,

Ochrana súkromia – ochrana osobných údajov dieťaťa

Právna úprava:
Medzinárodné právo:
-      Dohovor o ochrane jednotlivcov pri automatizovanom spracovaní osobných údajov týkajúci  
       sa orgánov dozoru a cezhraničných tokov údajov (č. 49/2001 Z. z.)
-      Smernica EP a Rady 95/46/ES o ochrane jednotlivcov pri spracovaní osobných údajov a o
       voľnom pohybe týchto údajov

Podľa Ústavy Slovenskej republiky:
- článku 19 ods. 3 : Každý má právo na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo iným zneužívaním údajov o svojej osobe.
- článku  22 ods. 1  : Listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochrana osobných údajov sa zaručujú.

Čítať ďalej: Ochrana súkromia – ochrana osobných údajov dieťaťa

Poslanci schválili sprísnenie podmienok vyplácania rodičovského príspevku

Dátum uverejnenia: 24. október 2013, Bratislava

Rodičia nedostanú rodičovský príspevok ak ich starostlivosť bude nedostatočná alebo im bolo dieťa odňaté

Rodičovský príspevok dostanú aj pracujúce matky, mali by sa však sprísniť podmienky jeho vyplácania. Nárok na jeho čerpania nebudú mať tí rodičia, ktorí starostlivosť o svojich potomkov budú zanedbávať. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR to navrhlo v novele zákona o rodičovskom príspevku, ktorú dnes schválili poslanci Národnej rady (NR) SR.

V záujme zvýšenia adresnosti rezort práce presadil, aby príspevok na dieťa nedostávali rodičia v tom prípade, keď je ich starostlivosť nedostatočná alebo im bolo dieťa odňaté. “Navrhuje sa neposkytovať rodičovský príspevok tým rodičom, ktorým z osobnej starostlivosti bolo odňaté staršie dieťa vo veku do troch rokov alebo do šesť rokov, ak má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a na zabezpečenie starostlivosti o toto dieťa úrad práce, sociálnych vecí a rodiny už poskytuje rodičovský príspevok osobe, ktorej bolo toto dieťa zverené do starostlivosti,” uviedol rezort práce v dôvodovej správe.

Čítať ďalej: Poslanci schválili sprísnenie podmienok vyplácania rodičovského príspevku

PODNETY K NOVELE ZÁKONA O RODINE

PECIATKA NOVELA ZAKONA 1Dňa 13. septembra 2013 sa na pôde Národnej rady SR stretli zástupcovia mimovládnych organizácií s predstaviteľmi Ministerstva spravodlivosti a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, aby predniesli námety a podnety k pripravovanej tzv. „malej novele zákona o rodine“. Zmeny by mali byť zapracované v zákone o rodine č. 36/2005 Z. z. v prvom štvrťroku 2014.

Zvukový záznam priebehu celého seminára si môžete vypočuť tu: https://www.youtube.com/watch?v=gkw9StWoFk8

Pripomienky verejnosti: http://www.youtube.com/watch?v=qvT9y1P1YNc&feature=youtu.be

 „Stretnutie pod názvom Zákon o rodine – námety na novelu zorganizovala Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar v spolupráci s Vysokou školou zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety a Slovenskou spoločnosťou pre rodinu.  Podujatie sa uskutočnilo  pod záštitou poslankyne Európskeho parlamentu Anny Záborskej, podpredsedníčky NR SR Eriky Jurinovej a predsedu Výboru NR SR pre sociálne veci Jána Podmanického,“ uvádza portál www.usmev.sk.

Čítať ďalej: PODNETY K NOVELE ZÁKONA O RODINE

Palko kritizoval zavedenie zákazu telesných trestov na deťoch

Dátum uverejnenia: 30. október 2008

Vladimír Palko bojuje proti zákazu telesných trestov

Tvrdí, že je „utópiou“ spoločnosť, v ktorej nebude možné udrieť dieťa. „Prečo chcete státisíce normálnych rodičov, aj učiteľov a vychovávateľov postaviť mimo zákon. A neochkajte mi tu, pani ministerka. Ešte mám zmysel pre logiku,“ povedal v pléne Palko.

Podľa neho zákaz trestov zavádza vládna novela zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele. Domnieva sa, že predkladateľka novely ministerka práce Viera Tomanová oberá rodičov o autoritu a vyhlasuje vojnu rodičom i učiteľom. „Budú tu nastupovať generácie nespratníkov, ktorí nebudú vedieť, čo so sebou,“ upozornil Palko.

Poslanec za Smer-SD Ján Podmanický odmietol, že zákon zakazuje všetky tresty na deťoch. „To by bolo choré,“ dodal koaličný politik. Podľa neho návrh nezasahuje do prirodzenej výchovy v rodinnom prostredí.

Čítať ďalej: Palko kritizoval zavedenie zákazu telesných trestov na deťoch